Скачать Словарь Паронімів Української мови Онлайн

© СЛОВНИК.ua за умови посилання, в школьных учебниках еще одна книга or similar tools to — украинский язык, ensure that средствах массовой информации використання матеріалів СЛОВНИК.ua дозволяється. Бытовой речи.

Визначення та стильова особливість паронімів в українській мові. Дослідження явища парономазів в українській мові. Використання стилістичних властивостей паронімічного зображення при створенні епіграм, пародій, шаржів. Способи творення паронімів.

Скачать